Stand for Nature Wales

Sefyll dros Natur Cymru

Carys Evans

Stand for Nature Wales

Mae Sefyll dros Natur Cymru yn brosiect newid yn yr hinsawdd i ieuenctid Cymru gyfan gydag uchelgais mawr!

Mae'r chwe Ymddiriedolaeth Natur yng Nghymru wedi dod at ei gilydd i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd gyda help pobl ifanc Cymru. Yn ystod y tair blynedd nesaf, byddwn yn gweithio i rymuso ac ysbrydoli pobl ifanc i weithredu dros natur a bywyd gwyllt yn eu hardal leol mewn ymgais i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. O Gaerdydd drefol i sir Drefaldwyn wledig, mae pobl ifanc yn sefyll dros natur a'u dyfodol. Ariennir y prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

The six Wildlife Trusts in Wales have come together to tackle climate change with the help of the young people of Wales. For the next three years, we will work to empower and inspire young people to take action for nature and wildlife in their local area in a bid to tackle climate change. From urban Cardiff to rural Montgomeryshire, young people are standing for nature and their futures. The project is funded by the National Lottery Community Fund.

 

Mae pobl ifanc yng Nghymru yn gwneud safiad.

Maen nhw’n brwydro dros ein moroedd glas hardd, ein coetiroedd gwyrdd hyfryd, a'n bywyd gwyllt gwerthfawr.

A wnewch chi ymuno â nhw?

 

 

Hedgehog in a watering can

Tom Marshall

Pam nawr?

Mae’n bwysicach nag erioed gweithredu dros natur. Ar hyn o bryd rydym yn wynebu argyfwng hinsawdd a natur, gydag 17% o rywogaethau yng Nghymru mewn perygl o ddifodiant. Ond gallwn newid hyn. Drwy sicrhau adferiad natur, gallwn a byddwn yn mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Gall cynefinoedd sy’n ffynnu gloi llawer iawn o garbon yn ddiogel, a darparu manteision hanfodol eraill sy'n ein helpu i addasu, fel atal llifogydd, dŵr glân a gwella iechyd a lles.

Mae byd natur yn wynebu anawsterau; nid yw hynny’n gyfrinach. Ond mae gobaith o hyd! Mae prosiectau fel Sefyll dros Natur Cymru yn rhoi sgiliau a gwybodaeth i genedlaethau'r dyfodol ac, yn bwysicach, yr angerdd i sefyll dros natur. Rydw i'n hynod falch o weld y prosiect anhygoel yma’n cael ei lansio heddiw ac rydw i'n edrych ymlaen at weld beth fydd pobl ifanc Cymru yn ei gyflawni!
Hannah Stitfall
Cyflwynydd y BBC

Cymerwch ran yn eich ardal leol

Mae gennym ni staff ledled Cymru, cysylltwch â'ch Ymddiriedolaeth Natur leol i weithredu dros yr hinsawdd yn eich ardal chi!

Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru

Cysylltwch â'r Swyddog Prosiect yn eich ardal leol:

Darganfyddwch fwy ar wefan Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru.

Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru

Ymddiriedolaeth Natur Gwent

Cysylltwch â'r Swyddog Prosiect yn eich ardal leol:

Mwy o wybodaeth ar wefan Ymddiriedolaeth Natur Gwent.

Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed

Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn

Fe wnes i ymuno â'r prosiect yma oherwydd dylai newid yn yr hinsawdd fod yn flaenllaw ym meddwl pawb ac rydw i’n teimlo y gall y prosiect yma, ynghyd ag eraill, alluogi i hynny ddod yn realiti os bydd digon o bobl yn ymuno â'r achos. Mae'n ddechrau rhywbeth a all ddatblygu i fod yn gyfranogiad ledled y wlad.
Rowan, 17 mlwydd oed

Mwy o wybodaeth am sut gall natur helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd

National Lottery Community Fund Logo