Amdanom ni

Amdanom ni

Tom Marshall

Pam ein bod ni yma

Rydyn ni angen natur ac mae natur ein hangen ni. Rydyn ni yma i wneud y byd yn wylltach ac i wneud natur yn rhan o fywyd, i bawb. Rydyn ni’n helpu i wneud bywyd yn well – i fywyd gwyllt, i bobl ac i genedlaethau'r dyfodol.

Pwy ydym ni

Mae Ymddiriedolaethau Natur Cymru yn un o 46 o Ymddiriedolaethau Natur sy'n gweithio ledled y DU. Rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth â'r 5 Ymddiriedolaeth Natur yng Nghymru i helpu i sicrhau Cymru sy'n wyllt ac yn fwy bioamrywiol. 

Dod o hyd i'ch Ymddiriedolaeth Natur leol

 

Rydyn ni’n credu yn y canlynol

  • Mae pobl yn rhan o natur; mae popeth rydyn ni’n gweld gwerth ynddo’n dod yn y pen draw o fyd natur ac mae popeth rydyn ni’n ei wneud yn cael effaith arno.

  • Mae'r byd naturiol yn werthfawr ynddo'i hun, ac mae'n sylfaen i'n lles a'n ffyniant; rydyn ni’n dibynnu arno ac mae'n dibynnu arnom ni.

  • Mae pawb yn haeddu byw mewn byd naturiol iach sy'n gyfoethog o ran bywyd gwyllt.

  • Dylai pawb gael y cyfle i brofi llawenydd bywyd gwyllt yn eu bywydau bob dydd

An ant walks across a piece of grass covered in dew drops with a flower in the background

Jon Hawkins

Ymgyrchoedd

Helpu i ddod â natur yn ôl

Rhoi llais i natur
A female blackbird on a hawthorn tree with berries

Dawn Monrose

Yr Ymddiriedolaethau Natur

Mae'r Ymddiriedolaethau Natur yn fudiad ar lawr gwlad o bobl o amrywiaeth eang o gefndiroedd sy'n credu ein bod ni angen natur a bod natur ein hangen ni. Mae gennym ni fwy nag 850,000 o aelodau, 38,000 o wirfoddolwyr, 2,000 o staff a 600 o ymddiriedolwyr.

Mae pob Ymddiriedolaeth Natur yn elusen annibynnol sydd wedi’i ffurfio gan bobl sydd wedi dod at ei gilydd i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywyd gwyllt a chenedlaethau'r dyfodol, gan ddechrau lle maen nhw’n byw.

Cwrdd â'n pobl ni

Yr hyn rydyn ni’n ei wneud

Ers dros ganrif mae'r Ymddiriedolaethau Natur ledled y DU wedi bod yn achub bywyd gwyllt a llefydd gwyllt, gan gynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth pobl o'r byd naturiol, a dyfnhau perthynas pobl ag ef.

Rydyn ni’n gweithio ar dir a môr, o gopaon y mynyddoedd i wely'r môr, o gymoedd a chilfachau cudd i strydoedd dinasoedd. Ble bynnag ydych chi, nid yw pobl, llefydd a phrosiectau'r Ymddiriedolaeth Natur byth yn bell i ffwrdd, gan wella bywyd i fywyd gwyllt a phobl gyda'i gilydd, yn y cymunedau rydyn ni’n rhan ohonynt.

Rydyn ni’n gofalu am fwy na 2,300 o warchodfeydd natur, sy'n cwmpasu 98,500 hectar, ac yn gweithredu mwy na 100 o ganolfannau ymwelwyr ac addysg ym mhob rhan o'r DU, ac ar Ynysoedd a Manaw.

Drwy weithio mewn partneriaeth gallwn gael mwy o effaith ar fywyd gwyllt. Ledled y DU rydyn ni’n gweithio'n agos gydag ysgolion, colegau a phrifysgolion, gyda channoedd o ffermwyr a pherchnogion tir, pysgotwyr a deifwyr; gyda miloedd o gwmnïau, mawr a bach; gyda grwpiau cymunedol a sefydliadau amgylcheddol eraill;  gyda loterïau, ymddiriedolaethau elusennol a sefydliadau; gyda gwleidyddion o bob rhan o'r sbectrwm gwleidyddol; gyda llywodraethau lleol a chenedlaethol; a mwy.

Mwy o wybodaeth

Mae'r Ymddiriedolaethau Natur yn chwarae rhan bwysig iawn wrth ddiogelu ein treftadaeth naturiol. Byddwn yn annog unrhyw un sy'n poeni am fywyd gwyllt i ymuno â nhw.
Sir David Attenborough