Prosiect Afanc Cymru

Rydyn ni'n dod ag afancod yn ôl i Gymru!

David Parkyn

Llysysyddion ydi afancod!
Gall argaeau afancod leihau'r perygl o lifogydd
Mae afancod yn creu cynefinoedd gwlybdir
Mae afancod yn helpu pobl drwy wella ansawdd dŵr

Afancod yng Nghymru

Mae Prosiect Afancod Cymru wedi bod yn ymchwilio i ymarferoldeb dod ag afancod gwyllt yn ôl i Gymru ers 2005. Mae’r gwaith hwn yn cael ei arwain gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ar ran pob un o'r pum Ymddiriedolaeth Natur yng Nghymru fel rhan o'n strategaeth Tirweddau Byw ac rydym bellach yn gobeithio ymgymryd ag ailgyflwyno dan reolaeth i Gymru.

Mae afancod yn cael eu hadnabod fel peirianwyr natur. Maen nhw’n gwneud newidiadau i'w cynefinoedd sy'n creu gwlybdiroedd amrywiol i rywogaethau eraill ffynnu.

Pam mae afancod yn bwysig?

Roedd afancod yn gyffredin ledled Cymru ar un adeg, ond oherwydd gorhela gan bobl am eu ffwr, eu cig a'u chwarennau arogl, prinhau fu eu hanes ar ôl yr Oesoedd Canol yng Nghymru ac erbyn diwedd yr 16eg Ganrif roeddent wedi diflannu o weddill Prydain.

Mae afancod yn anifeiliaid arbennig iawn gan eu bod yn chwarae rhan hanfodol mewn cyfoethogi bioamrywiaeth drwy adfer a rheoli ecosystemau afonydd a gwlybdiroedd. Fe'u gelwir yn 'rhywogaeth allweddol' oherwydd gall eu gweithgareddau fod o fudd i ystod eang o anifeiliaid a phlanhigion eraill sy'n byw mewn afonydd a gwlybdiroedd.

Beaver in the grass

Nick Upton/Cornwall Wildlife Trust

Ymweld â'n hafancod

Bydd afancod yn cael eu rhyddhau i safle yng Ngwarchodfa Natur Cors Dyfi Ymddiriedolaeth Natur Sir Drefaldwyn, lle byddant yn cynorthwyo gyda rheoli cynefinoedd y warchodfa. Unwaith bydd yr afancod wedi setlo yn eu cartref newydd, byddwch yn gallu ymweld. Bydd rhagor o fanylion ar gael yn fuan!

Eisiau gwybod mwy?

Mae afancod yn greaduriaid anhygoel, mae gennym ni lawer iawn o wybodaeth y byddem wrth ein bodd yn ei rhannu gyda chi... Ffeithiau am afancod, astudiaethau achos a sut gallwn ddysgu byw gyda nhw eto!

Lawrlwythwch ein llyfryn am afancod

Beaver sat on hind legs

Nick Upton

Cefnogi ein gwaith

Ymunwch heddiw!
Mae'r Ymddiriedolaethau Natur yn chwarae rhan bwysig iawn wrth ddiogelu ein treftadaeth naturiol. Byddwn yn annog unrhyw un sy'n hoff o fywyd gwyllt i ymuno â nhw.
Syr David Attenborough