Ein pobl

Amdanom ni

Ein pobl

Carys Evans

Diogelu bywyd gwyllt ar gyfer y dyfodol

Mae Ymddiriedolaethau Natur Cymru yn gweithredu fel pont gan ddod â'r holl Ymddiriedolaethau Natur yng Nghymru at ei gilydd.

Mae'r chwe Ymddiriedolaeth Natur yng Nghymru yn cyflogi mwy na 100 o aelodau o staff ac mae ganddynt fwy na 2,000 o wirfoddolwyr anhygoel. Ni fyddai ein gwaith yn bosibl heb ein haelodau ymroddedig. Er mwyn diogelu bywyd gwyllt yn eich ardal chi, beth am ddod yn aelod o'ch Ymddiriedolaeth Natur leol.

Ein Staff

Yn Ymddiriedolaethau Natur Cymru mae gennym ni dîm bach ond effeithiol.

Rydym yn gweithio'n galed i gyflawni ein hamcanion ac yn gweithio'n agos gyda'n cydweithwyr yn yr Ymddiriedolaethau Natur ledled Cymru a thu hwnt.

 

Dewch i'n hadnabod

Rachel Sharp, Cyfarwyddwr

Rachel Sharp

Mae Rachel wedi gweithio i'r Ymddiriedolaethau Natur ers 25 mlynedd a daeth yn Brif Swyddog Gweithredol Ymddiriedolaethau Natur Cymru yn 2011.

Mae ei swyddi blaenorol yn cynnwys Pennaeth Bioamrywiaeth Ymddiriedolaeth Natur Avon a Phrif Swyddog Gweithredol Ymddiriedolaethau Natur Henffordd a Brycheiniog. Mae ei gyrfa wedi galluogi dealltwriaeth ddofn o bwysigrwydd diogelu bywyd gwyllt am ei werth cynhenid ond hefyd er lles pobl, ei rôl mewn addasu newid yn yr hinsawdd a'i bwysigrwydd wrth fynd i'r afael ag anghydraddoldeb cymdeithasol. Mae hi bellach yn eiriolwr blaenllaw dros adfer natur yng Nghymru. Mae'n gynghorydd allanol ar Banel Cynghori Amgylchedd Annibynnol Dyfroedd Cymru ac yn ymddiriedolwr gyda Chyswllt Amgylchedd Cymru. Mae'n mynychu Grŵp Cynghori Ewropeaidd Llywodraeth Cymru a'r Bwrdd Crwn Materion Gwledig i roi cyngor ar oblygiadau Brexit i amgylchedd Cymru.

Fel deifiwr sgwba a morwr cymwys, mae gan Rachel hoffter arbennig o bopeth morol. Mae hi hefyd yn gerddwr brwd ac yn cael y syniadau gorau wrth gerdded ym mynyddoedd Cymru.

Cysylltu a Rachel

Carys Evans, Swyddog Cyfathrebu ac Ymgyrchoedd

Ymunodd Carys ag Ymddiriedolaethau Natur Cymru ym mis Ionawr 2021 ar ôl gweithio i dimau cyfathrebu Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru a'r Ymddiriedolaethau Natur cyn hynny. Mae'n rheoli cyfathrebu'r Ymddiriedolaeth ac mae hefyd yn arwain ar y cyfathrebu a'r ymgyrchoedd ar gyfer prosiect newid yn yr hinsawdd cyffrous i ieuenctid

Yn ei hamser hamdden mae hi'n Gyfarwyddwr Creadigol gyda A Focus on Nature, sefydliad cadwraeth ieuenctid sydd â'r nod o ysbrydoli ac arfogi pobl ifanc gyda’r sgiliau a'r wybodaeth sydd arnynt eu hangen i ddechrau gyrfa ym maes cadwraeth. Ar benwythnosau gellir dod o hyd iddi'n aml yn crwydro ei mynyddoedd a'i gwarchodfeydd natur lleol. 

Cysylltwch â hi (yn Gymraeg neu yn Saesneg) am bopeth yn ymwneud â chyfathrebu, marchnata ac ymgysylltu â phobl ifanc!

Cysylltu a Carys

Tim Birch, Senior Policy and Advocacy Officer

Photo of Tim Birch wearing blue jumper and stood in front of a tree

Tim joined the team in August 2021 to work on advocacy, policy, and campaigns and help us with Nature’s Recovery across Wales.

Previously Tim worked as Director of Nature’s Recovery for Derbyshire Wildlife Trust. This involved leading a large team working on planning issues, landscape restoration projects, making national parks wilder, beaver re-introduction, bird of prey persecution and connecting people to nature. Before joining the Wildlife Trusts Tim worked for many years overseas with Greenpeace International based in Amsterdam, Australia and Vancouver. He has extensive campaign and advocacy experience working at both the national and international levels. He has led international delegations for Greenpeace International to the Convention on Biological Diversity and the Convention on International Trade in Endangered Species.

Wales is a country close to Tim’s heart where he has spent a lot of time since he was a young boy. He knows the west coast of Pembrokeshire particularly well which is where he will be living very shortly with his family and which he is very excited about. He has a deep love of the islands of Wales in particular and knows Skomer, Skokholm, Ramsey, and Bardsey Islands very well having spent many happy hours (and days!) over the years watching puffins, Manx shearwaters, Atlantic grey seals, and choughs in these fantastic wild places.

Tim is very active on Twitter and you can find him at @TimBirchWild

Contact Tim

Rory Francis, Swyddog Ymgysylltu Ieuenctid

Rory Francis holding a camera and smiling

Mae Rory wedi gweithio fel ymgyrchydd amgylcheddol yng Nghymru ers dros ddeng mlynedd ar hugain, i Gyfeillion y Ddaear Cymru, Cymdeithas Eryri, Coed Cadw Woodland Trust a Chyswllt Amgylchedd Cymru. Fe ymunodd ag Ymddiriedolaethau Natur Cymru ym mis Awst 2021 fel Swyddog Ymgysylltu â Phobl Ifanc gyda'r prosiect Ein Dyfodol Disglair, sydd â'r nod o helpu pobl ifanc 11-24 oed i ennill sgiliau a phrofiad hanfodol wrth weithredu fel catalyddion i sicrhau newid i'w hamgylchedd a'u cymuned leol; wrth gyfrannu at economi wyrddach.

Yn ei amser sbâr mae Rory yn aelod o Gyngor Tref Ffestiniog ac yn Gadeirydd prosiect amgylcheddol Y Dref Werdd yn Ffestiniog. Mae’n mwynhau seiclo, canwio, tynnu lluniau a chrwydro’r mynyddoedd. Mae o’n siarad Cymraeg ac maeo wedi cyfrannu’n aml at raglenni radio a theledu ar faterion amgylcheddol yn Gymraeg a Saesneg.

Cysylltwch â Rory ar gyfer popeth eiriolaeth a gwaith ieuenctid!

Cysylltwch Rory

Eisiau ymuno â'n tîm ni?

Chwilio am swyddi gwag nawr

Andy Rouse/2020VISION

Ein Hymddiriedolwyr

Mae ein Hymddiriedolwyr yn grŵp o wirfoddolwyr sydd â chyfrifoldeb ariannol a chyfreithiol am bopeth mae'r Ymddiriedolaeth yn ei wneud.

Mae ein Hymddiriedolwyr yn cyfrannu ystod eang o wybodaeth, arbenigedd a phrofiad at yr elusen ac maent yn gyfrifol am gymeradwyo ein cynlluniau strategol, ein cyllideb flynyddol a'n Hadroddiad a’n Cyfrifon Blynyddol.

 

Mwy o wybodaeth am beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud